TH | EN | CH

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ”) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เคารพความเป็นส่วนตัวและตระหนักถึงความสำคัญยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและโปร่งใสเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจและให้บริการ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากท่าน

 

1. ข้อมูลแสดงตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง สถานภาพการสมรส

2. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ติดต่อ Social Media Account

3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต ข้อมูลรายได้ต่อเดือน ข้อมูลภาระหนี้สิน

4. ข้อมูลสิ่งที่ท่านสนใจ เช่น งานอดิเรก กิจกรรม Social Network ที่ใช้ประจำ กีฬา การท่องเที่ยว

5. ข้อมูลการตัดสินใจในการเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น เหตุผลในการซื้อ งบประมาณ

6. ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งาน เช่น หมายเลข IP Address ข้อมูลการเข้าสู่ระบบข้อมูลการค้นหา (Website Browsing) จากการใช้ข้อมูล Cookie ID เวลาที่เยี่ยมชม

 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของบริษัทฯ และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยโดยมีมาตรการดังต่อไปนี้

1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน

2. จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

3. จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

4. มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย และต้องแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

1. บริษัทฯ รับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีการเก็บรวบรวมไว้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากตามวัตถุประสงค์การใช้อันชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในกรณีต่าง ๆ อาทิ

• ใช้สำหรับทำรายการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการ จัดทำการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งจดหมายข่าวผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ

• ใช้ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์บริษัทฯ

• ใช้สำหรับรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากท่าน

• ใช้สำหรับติดต่อท่าน ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ทราบ หรือตรวจสอบ หรือยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือสำรวจความคิดเห็นตาม ความจำเป็น

• ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่าน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องที่มีการใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปจำหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก

2. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งขอหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาคดีของศาล

3. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมข้อมูล บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างดำเนินการเก็บรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทฯเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทฯ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

 

เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯได้ เพื่อขอตรวจสอบ แก้ไขหรือลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยบริษัทจะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม

 

การทบทวนนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและบริการ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ

 

ช่องทางการติดต่อ

 

หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีข้อสงสัย รวมทั้ง มีข้อร้องเรียนใดๆ (เพิ่มเติม) ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

 

สถานที่ติดต่อ 667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 1343 แฟ็กซ์ : 0-2886-1060 หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.richy.co.th)


 

ข้าพเจ้า ตกลงยินยอมให้บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อให้บริษัทและบริษัทฯในเครือติดต่อสื่อสาร นำเสนอและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโครงการที่น่าสนใจของบริษัทและบริษัทในเครือแก่ข้าพเจ้า


CRM

CRM - Customer Relationship Management


CRM / ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

1343
กำลังส่งข้อมูล ...