TH | EN | CH

ข้อมูลองค์กร


ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที่สำคัญ

เป็นบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 50 ล้านบาท โดยกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพซึ่งมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้การบริหารองค์กรโดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเป็นทำเลที่ใกล้แหล่งชุมชน ต่อมาในปี 2556 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยมีทุนจดทะเบียน 714 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 500 ล้านบาท และปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 785,399,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 785,399,582 บาท

 

ริชี่ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมสุขให้กับผู้ที่อาศัยในทุกๆ ด้าน 
มีจุดเด่นคือ 
Rich in Premier Locationบนทำเลที่มีศักยภาพ 
Rich in Urban Living & Life Styleความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
Rich in Designการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ 
Rich in Constructionการก่อสร้างที่มั่นคงแข็งแรง 
Rich in Environmentการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สามารถตอบสนองความต้องการ และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างความสุข ให้กับผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการของบริษัท
 

พันธกิจ (Mission)

1. เป็นบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ 1 ใน 20 ของประเทศไทยภายใน 10 ปี
2. สร้างผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
3. ให้ผลตอบแทนการทำงานแก่พนักงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมภายใน 3 ปี
4. บุคลากรมีขีดความสามารถสูงเทียบเท่าบริษัทชั้นนำภายใน 3 ปี
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ฉลาด ขยันและทุ่มเท
6. สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7. มีบริการหลังการขายที่รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
8. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
9. การบริหารต้นทุนที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมภายใน 3 ปี
10. สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับภายใน 3 ปี

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2545   พฤศจิกายน    
ก่อตั้งบริษัท โดยกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพซึ่งมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 50 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 5 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ปี 2547    มกราคม    
เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “ริชชี่วิลล์ บางบัวทอง” เป็นบ้านเดียวชั้น บนพื้นที่ 13 ไร่ จำนวน 74 ยูนิต ตั้งอยู่ที่อำเภอบางบัวทองนนทบุรี มูลค่าโครงการประมาณ 160 ล้านบาท      

ปี 2548    มิถุนายน    
เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “ริชชี่ทาวเวอร์ เพชรเกษม-สาทร”เป็นอาคารชุดพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม สูง 19 ชั้น จำนวน 212 ยูนิต ที่ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท

ปี 2550   มกราคม    
เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ เลอริช เทรนดี้คอนโด สาธุประดิษฐ์ (เลอริช พระราม3) เป็นคอนดดมิเนียมสูง 22 ชั้น จำนวน 422 ยูนิต จำนวน 422 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสาม แขวงช่องนนทรีย์ เขตยานาวา กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 1,062 ล้านบาท

ปี 2550   พฤษภาคม      
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 300 ล้านบาทเสนอขายผุ้ถือหุ้น เพื่อเตรียมสำหรับค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการในอนาคต

ปี 2553   มีนาคม        
เปิดขายอย่างเป็นทางการ"เลอริช รัชดา-สุทธิสาร" เป็ฯคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จำนวน 77 ยูนิต ตั้งอยู่ที่บริเวณสุทธิสาร แขวงดินแดน กรุงเทพ มูลค่าโครงการประมาณ 175 ล้านบาท

ปี 2553   พฤศจิกายน
เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ "เลอริช@อารีย์สเตชั่น" เป็นคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จำนวน 73 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ซอยอารีย์ 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 235 ล้านบาท

ปี 2554    มกราคม          
เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ "ริชพาร์ค@บางซ่อนสเตชั่น"เปิดคอนโดมิเนียม สูง 27 ชั้น จำนวน 803 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบาซือ กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 1,375 ล้านบาท

ปี 2555 กรกฏาคม        
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2555 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ10บาท รวมเป็นเงิน 19.30 บาท โดยมีหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว จำนวน 1,930,000 บาท

ปี 2555  ธันวาคม        
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ล้านบาทเป็น 292.18 ล้านบาทเสนอขาย ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เตรียมสำหรับค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการ เดอะริช บิซ โฮม สุขุวิท 105 เเละโครงการ "ริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ์"

เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ"ริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ์" เป็นคอนโดมิเนียม สูง 25 ชั้น จำนวน 735 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ถนนประชาราษฐ์ สาย2 แขวงบางซื่อ เขตบางซือ กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการ 1,703 ล้านบาท

ปี 2556 กุมภาพันธ์    
เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ"เดอะริช  บิซ โฮม สุขุมวิท 105" เป็นทาวน์ โฮม สไตล์โมเดิร์น จำนวน 140 ยูนิต ตั้งอยุ่ที่ซอยสุขุมวิท 105 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 671 ล้านบาท

ปี 2556  เมษายน        
ที่ประชุมผู้ถือหุุ้นสามัญประจำปี2556 เมื่อวันที่26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าว จำนวน2,921,800 หุ้น

ปี 2556  มิถุนายน        
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 292.18 ล้านบาทเป็น 370 ล้านบาทเสนอขายผู็ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เตรียมสำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคต

ปี 2556  กันยายน        
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ35.69บาท รวมเป็นเงิน 132.05ล้านบาท โดยมีหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว จำนวน 3,700,000 หุ้น

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 370 ล้านบาทเป็นเงิน 500 ล้านบาทเสนอ ขายผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เตรียมสำหรับค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการริชพาร์ค@เจ้าพระยา

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทฯมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า"บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด มหาชน"  และได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100 บาทต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น รวมทั้งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็น 714 ล้านบาท โดยจะดำเนินการออกหุ้นสามัญ จำนวน 214 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อประชาชน

เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ "ริชพาร์ค@เจ้าพระยา" เป็นคอนโดมีเนียมสูง 33 ชั้น จำนวน 635 ยูนิต ตั้่งอยู่ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มูลค่าโครงการประมาณ1,267ล้านบาท

ปี 2557  เมษายน        
เปิดขายอย่างเป็นทางการดโครงการ"เดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์" เป็นบ้านแฝด บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ทาวน์โฮม จำนวน 138 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ มูลค่าโครงการประมาณ 500 ล้านบาท

ปี 2557  กรกฏาคม        
บริษัทฯเสนอขายหุ้นสามัญ IPO แก่ประชาชน จำนวน 214 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้ประชาชนในราคา 3,030 บาท/หุ้น

ปี 2557   สิงหาคม          
บริษัทฯจดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์

ปี 2557   พฤษจิกายน      
บริษัทเปิดโครงการ"เดอะริช สาทร-ตากสิน"เป็นคอนโดมิเนียมสูง 23 ชั้น จำนวน 511 ยูนิต  ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพฯมูลค่า 2,100 ล้านบาท

ปี 2558   พฤษภาคม        
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 714 ล้านบาท เป็น 958.40ล้านบาท โดยเป็นหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 785.40 ล้านบาท

ปี 2559   พฤษภาคม        
เปิดตัวโครงการ"ริชพาร์ค@ทริปเปิลสเตชั่น"เปิดตัวคอนโดมิเนียมสูง 37 ชั้น จำนวน 1,089 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการ 2,700 ล้านบาท

ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 985,400,000 บาท เป็น 785,399,982 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้อ4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดต้นทุน

ปี 2559    มิถุนายน                
เปิดตัวโครงการ "เดอะริช@นานา" เป็นคอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น มีห้องชุดพักอาศัย จำนวน 413 ยูนิต และ Retail 3 ชั้น ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท ซอย3 (นานาเหนือ) กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 4,185ล้านบาท.


                                       
                                     
                                     


                                     
                                  
                                    
            


                   

 


                                   

 

                             


CRM

CRM - Customer Relationship Management


CRM / ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

1343
กำลังส่งข้อมูล ...