Welcome to reserve right

ขั้นตอนการจอง

1. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
3. ยืนยันการลงทะเบียน
4. เข้าสู่ระบบการจอง
5. ยืนยันการจอง 5,000 บาท และชำระเงิน 2 วิธี
   - การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ สแกน QR Code
   - การตัดผ่านบัตรเครดิต
6. รับใบเสร็จยืนยันการจองจาก E-mail


reserve

Login for reserve right