บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน) หรือ RICHY ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีวาระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทั้งหมด 8 วาระ ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบทั้งหมดดังนี้

 

 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินผลระหว่างกาล สาหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจัดสรรกำไรการสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 4 มติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์, นางจรี วุฒิสันติ และนายอเนน อึ้งอภินันท์

วาระที่ 6 มติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 7 มติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้(ปิ่นเกล้า) ห้องกรุงเทพ บอลรูม