กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (RICHY-W3)