ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท