แจ้งมติ การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนควบคู่การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (RICHY-W3)และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564