แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการให้เลื่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)