แจ้งมติกรรมการบริษัท จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด, การเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564