แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ,แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบขอลาออกและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไขF24-1เพิ่มเติม)