แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ,แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบขอลาออกและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)