การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานงบไตรมาส 2 ปี 2563