08 มิถุนายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ RICHY-W2