สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)